Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap Global Friends B.V., met Kamer van Koophandel inschrijfnummer 64403866. De vestigingsplaats is zichtbaar op kvk.nl. Onder deze Besloten Vennootschap vallen diverse handelsnamen, waaronder (niet uitputtend) Hulp aan Ondernemers, Hulp aan VvE’s en Almere Consultant.

Voor overeenkomsten tussen Hulp aan VvE’s en de opdrachtgever gelden aanvullende algemene voorwaarden: deze zijn te vinden vanaf pagina 9.

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:      * (naam bedrijf)

Opdrachtgever:       * (de wederpartij van opdrachtnemer)

Opdracht:               * (de in onderling overleg tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.)

 Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,

         werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en

         opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

 • Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 • Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

OFFERTES

Artikel 2 Offertes

 1. Al onze offertes moeten worden gezien als uitnodigingen van de potentiële opdrachtgever, tot het doen van een aanbod. Zij binden ons niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
 2. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, die pas na schriftelijke bevestiging van onze kant (de zogenaamde orderbevestiging) als aanvaard

kan worden beschouwd.

 • Van de door ons gedane offertes maken deel uit (met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, en eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, net als door ons in dit verband gemaakte gereedschappen en moeten op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.
 • Wij behouden ons ook de uit het intellectuele – en industriële eigendom

voorvloeiende rechten voor.

 • Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste

weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële

informatie heeft gegeven.

 • De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen

geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes

gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen

van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals

verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

 • Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel

van de opgegeven prijs.

 1. Offertes of daarin vastgelegde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

OVEREENKOMSTEN

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop wij de orderbevestiging hebben verzonden per post of mail.
 2. Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de opdrachtgever verzonden orderbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de opdrachtgever van mening dat dit niet zo is, dan moet hij dit binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk laten weten.
 3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 5. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 6. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met

opdrachtgever zijn aangegaan.

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat

hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/

of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de

gegevens hem bekend hoorden te zijn.

 • Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd,

kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende

fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 • Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor

de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van

opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt

opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid

gewenste faciliteiten.

Artikel 4 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.       Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken

ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.       Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in

gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en

kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

3.       Als opdrachtgever aan opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht zaken

ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtnemer het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtnemer deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

4.       Als opdrachtnemer, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in

gebreke blijft, mag opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade en

         kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding   

1.       Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten

of de opdracht te ontbinden als:

–        Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.

–        Er reden is om bang te zijn dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet

zal nakomen. In dat geval is de opschorting alleen toegelaten voor

zover de tekortkoming opschorting rechtvaardigt.

–        Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht is gevraagd zekerheid te

stellen voor het nakomen van zijn verplichtingen en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is.

2.       Opdrachtnemer mag de opdracht ook (laten) ontbinden onder omstandigheden die uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of wanneer niet langer kan worden vereist of verwacht dat de opdracht ongewijzigd wordt uitgevoerd.  

3.       Als de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als opdrachtnemer nakoming van de verplichtingen uitstelt, houdt hij zijn aanspraken uit de wet en de opdracht.

4.       Opdrachtnemer houdt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

1.       Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden

beïnvloed als partijen tussentijds besluiten van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden te wijzigen. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

2.       In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Afsluiting opdracht

De opdracht is financieel gezien afgesloten als de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. Opdrachtgever moet hierover binnen 30 dagen na factuurdatum berichten. Reageert opdrachtgever niet binnen deze termijn, dan mag worden aangenomen dat de afrekening is goedgekeurd.

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

PRIJZEN EN BETALINGEN

Artikel 8 Prijzen

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 2. In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd, reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte.
 3. Bij alle offertes brengt opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever.
 4. Bedragen zijn exclusief BTW.
 5. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 6. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 7. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief

      op grond van lid 6, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk

      laten weten.

 • Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande

verhoging, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 • Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer tot dat moment zijn verricht, zullen worden gefactureerd. Hieronder vallen ook werkzaamheden, die door opdrachtnemer zijn voorbereid en die nog niet zijn uitgevoerd.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen 15 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
 2. Als de opdrachtgever niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, als voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen met de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 3. Blijft betaling langer dan 1 maand uit, dan kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht stilleggen totdat betaald is.
 4. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen.
 5. Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 6. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van opdrachtgever, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
 7. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40, – alles exclusief omzetbelasting.
 8. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 9. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 10. Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 11. Opdrachtnemer kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

RECLAMES

Artikel 10 Reclame door opdrachtgever

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van de opdracht.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1.       Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningverplichting.

Maar hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde – of behaalde resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

2.       Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3.       In afwijking van lid 2. van dit artikel, is bij een opdracht met een langere

looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4.       In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.

5.       Opdrachtgever kan binnen drie maanden nadat opdracht is afgerond schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.       Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen,

         tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom

van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

2.       Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende

zaken te verpanden, te kopiëren, in haar bestanden op te nemen of op een andere manier te bezwaren.

OPZEGGING, OVERMACHT, VRIJWARING

Artikel 13 Opzegging

1.       Beide partijen kunnen de overeenkomst altijd eenzijdig beëindigen.

2.       Voortijdige beëindiging moet gemotiveerd en schriftelijk bevestigd worden.

3.       Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op

compensatie, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het

uitgangsbedrag is. Dit bedrag kan verhoogd worden met een nader te bepalen bedrag indien er reeds diensten zijn voorbereid of uitgevoerd, die op een later moment van de opdracht uitgevoerd zouden worden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, worden onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.

 • Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer,

desgevraagd en in overleg, zorgen voor overdracht van nog te verrichten

werkzaamheden aan derden.

5.       Mocht deze overdracht extra kosten met zich meebrengen, dan zijn deze

voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht

1.       Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door

         omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet

wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor

hun rekening komt.

2.       Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of

niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar

waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in

het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier

ook onder.

3.       Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de

omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat

hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.       Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen.

Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle

partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

5.       Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn

verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit

deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een

losstaande opdracht ging.

Artikel 15  Vrijwaringen

1.       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met

betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door opdrachtgever

verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht

worden gebruikt.

2.       Wanneer opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische

bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeert deze dat de

informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen

en defecten.

JURIDISCH

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop

voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste

instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de

Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam dat geldt bij aanvang

van de Mediation.

 • Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.       Opdrachtnemer houdt – naast wat in deze algemene voorwaarden is bepaald –

het recht en de bevoegdheden die hem toekomen volgens de Auteurswet.

2.       Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast

         worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven

eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van

openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van

opdrachtnemer.

3.       Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten,

adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en software voor

opdrachtgever, mag opdrachtgever gebruiken. Hij mag ze vermenigvuldigen voor eigen gebruik, maar hij mag ze niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar (laten) maken, of ter kennis van derden (laten) brengen, tenzij iets anders uit de stukken blijkt.

4.       Opdrachtnemer houdt het recht de door de uitvoering van de

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,

voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

GEHEIMHOUDING

Artikel 18 Geheimhouding

1.       Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht

         hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit

door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

2.       Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke        uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 19 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.